Marco Flex & Stunna 4 Vegas Take Their Flex Game 'UP!'

Marco Flex connects with Stunna 4 Vegas in the new single “UP!”